Disclaimer - Vos Badkamers BV badkamers | tegels | sanitair

vosbadkamers
badkamers | tegels | installatie
M.A. VOS BV
badkamers | tegels | installatie
035 - 69 370 18
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Voorwaarden

Gebruik van deze website


De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.


Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat en vrij van gebreken en/of virussen is. M.A. Vos BV en Vos Badkamers BV garanderen voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden, dan wel virussen verholpen zullen worden. M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De op de website door de M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV beschikbaar gestelde documentatie (waaronder als voorbeeld, bepaalde testrapporten en/of productomschrijvingen en al hetgeen daarmee verband houdt) is afkomstig van de leverancier(s) van M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV en niet van M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV zelf. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene van wie de betreffende informatie afkomstig is (veelal de leverancier van M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV).

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van M.A. Vos BV en/of Vos Badkamers BV.
Terug naar de inhoud